Wij en uw gegevens

Carillon (voluit Carillon Audiovisuele Communicatie) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34182421. Ons adres is Fabelhof 13, 3813 CW Amersfoort. Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is Cees Druijff. Voor vragen over hoe Carillon voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u met hem contact opnemen via cees@carillon-av.com of bel 06-53561166.
Meer informatie vindt u op onze contactpagina.

Welke gegevens verzamelen we?

Voor het uitvoeren van ons werk en het leveren van onze diensten verzamelen we de volgende persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Functie binnen bedrijf
We gebruiken en verwerken geen zogenaamde bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. We bewaren de gegevens conform de wettelijke verplichting en zo lang deze nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

Delen we persoonsgegevens?

Carillon verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Carillon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast zijn we erg selectief in de keuze van de diensten en software van derden. Zo maken we alleen gebruik van de beste platformen en diensten, zoals o.a. Google for Business/ G Suite.

Uw gegevens inzien?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carillon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cees@carillon-av.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Carillon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Carillon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via cees@carillon-av.com. Carillon heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  • Beveiligingssoftware (virusscanner en firewalls)
  • SPF is één van de drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Toch nog vragen?

Indien u toch nog vragen hebt over onze privacy verklaring, stuur ons dan een mail of bel cees@carillon-av.com of 06-53561166.